55. KANCEROLOŠKA NEDELJA

55. KANCEROLOŠKA NEDELJA

32. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija

Republike Srbije

12. Forum za onkološke pacijente

u organizaciji

Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva i

Sekcije sestara u onkologiji UMSTBS

uz podršku:

Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva (AMN SLD)
Udruženja onkoloških hirurga Srbije (UOHS
Udruženja medikalnih onkologa Srbije (UMOS)
Udruženje ginekoloških onkologa Srbije (UGOS)
Intersekcijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva
Radioterapijske sekcije Srpskog lekarskog društva
Srpskog društva istraživača raka (SDIR)
Svetske federacije onkoloških – hiruških udruženja (WFSOS)
Evropskog udruženja onkoloških hirurga (ESSO)
Azijske asocijacije endokrinih hirurga (AsAES)

31. oktobar – 03. novembar 2018. godine
Hotel Crowne Plaza
Beograd, Srbija

PROGRAM PROGRAM SPISAK PREDAVAČA

 

ORGANIZATORI

KANCEROLOŠKA SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA (SLD)
Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
Telefon: 011-3234450
Website: www.sld.org.rs
E-mail: sld@sld.org.rs

Predsednik Kancerološke sekcije SLD
Prof. dr Radan Džodić
Sekretar Kancerološke sekcije SLD
Dr Nada Santrač

UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRBIJE (UMSTBS)
Resavska 28, 11000 Beograd
Telefon: 011-3347353 / 011-3347354
Website: www.umsts.org
E-mail: office@umsts.org

Predsednik Sekcije sestara u onkologiji UMSTBS
Dipl.def. VMS Dušanka Tadić

Sekretar Sekcije sestara u onkologiji UMSTBS
VMS Danica Pavlović

TEME

55. Kancerološka nedelja:

 • NACIONALNI PLAN BORBE PROTIV RAKA U SRBIJI
 • SKRINING PROGRAMI U SRBIJI
 • METASTATSKA BOLEST – koorganizatori: UOHS, UMOS, ESSO, WFSOS
 • ŠTA JE NOVO U 2018. U SISTEMSKOJ TERAPIJI SOLIDNIH MALIGNIH TUMORA? – koorganizator: UMOS
 • IZAZOVI KOD MLADIH ŽENA SA RAKOM DOJKE: FERTILITET I TRUDNOĆA – koorganizatori: UMOS, UGOS
 • LUMINALNI HER2 – NEGATIVNI METASTATSKI KARCINOMI DOJKE – IMA LI MESTA ZA POBOLJŠANJE U SRBIJI?  – koorganizator: UMOS
 • TIROIDNI KARCINOM – koorganizatori: UOHS, ESSO, AsAES, WFSOS
 • MELANOM: PET GODINA ODBORA ZA MELANOM – NOVI VODIČ I RAZVOJ REGISTRA – koorganizatori: Intersekcijski odbor za melanom SLD, UOHS
 • BUDUĆNOST RADIOTERAPIJE – koorganizator: Radioterapijska sekcija SLD
 • PRIKAZ ISTRAŽIVANJA U EKSPERIMENTALNOJ ONKOLOGIJI NA NAUČNOISTAŽIVAČKIM PROJEKATIMA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE – koorganizator: SDIR
 • OKRUGLI STO: KAKO OČUVATI ZDRAVLJE PACIJENATA TOKOM I NAKON ONKOLOŠKOG LEČENJA?
 • HIRURGIJA  UŽIVO: DISEKCIONA HIRURGIJA – koorganizatori: UOHS, ESSO, AsAES, WFSOS
 • VIRUSI KAO UZROČNICI MALIGNIH BOLESTI – koorganizator: UMOS
 • SUPORTIVNA ONKOLOGIJA: ENTERALNA ISHRANA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

Teme za usmenu i e-poster prezentaciju moraju biti iz oblasti onkologije (originalna istraživanja, prikazi slučajeva ili serija slučajeva itd.).

32. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije:
1. Podrška mladim ženama sa dijagnozom raka dojke koje žele potomstvo
2. Specifičnosti zdravstvene nege pacijenata sa metastatskim tumorima
3. Promocija zdravih stilova života kod pacijenata tokom onkološkog lečenja
4. Iskustva u kliničkoj praksi medicinskih sestara – tehničara u onkologiji

Tema za usmenu i poster prezentaciju učesnika: Iskustva u kliničkoj praksi medicinskih sestara-tehničara u onkologiji (slobodne teme)

12. Forum za onkološke pacijente:
Ishrana i način života kod osoba obolelih od raka

ZVANIČNI JEZICI

srpski i engleski jezik

 

INSTRUKCIJE ZA PISANJE I SLANJE APSTRAKATA

Apstrakti treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
– jezik: srpski (ćirilica, uz upotrebu znakova č, ć, đ, š, ž, dž, nj, lj) i engleski
– maksimalna dužina: do 250 reči
– font: Times New Roman (veličina 12pt)
sadržaj: naslov na srpskom i engleskom, puno ime i prezime autora (podvući autora koji prezentuje temu), ustanove u kojima su autori zaposleni na srpskom i engleskom (označene brojem u superskriptu pored svakog autora), do četiri ključne reči na srpskom i engleskom
struktura: uvod, cilj, metode, rezultati, zaključak
kontakt autora koji izlaže rad: ime i prezime, titula, ustanova u kojoj je zaposlen, adresa ustanove, telefon, e-mail
željeni način prezentacije (usmena ili poster prezentacija).
Apstrakti predavača mogu biti nestrukturirani, do 500 reči, uz 5 referenci.
Apstrakte je potrebno poslati najkasnije do 15. septembra 2018. godine na e-mail adresu kanceroloskasekcijasld@gmail.com (za lekare), odnosno onkologijasestre@gmail.com (za sestrinski program).
Samo apstrakti koji ispunjavaju sve navedene kriterijume biće uzeti u razmatranje od strane Naučnog odbora. O prihvatanju ili odbijanju apstrakta autori će biti obavešteni na e-mail adresu sa koje je poslat apstrakt dve nedelje nakon roka za prijem apstrakta.
Prihvaćeni apstrakti biće publikovani u Zborniku sažetaka „Anali Kancerološke sekcije“ samo ukoliko je prezentujući autor registrovan.

 

KOTIZACIJA

Visina kotizacije prema kategorijama iznosi:

Kategorije učesnika Državljani Srbije Strani državljani
Specijalisti 7.000,00 RSD 70€
Klinički lekari, specijalizanti, penzioneri, 4.000,00 RSD 40€
Medicinske sestre – tehničari 3.000,00 RSD 30€
Sponzori 3.500,00 RSD 35€

Studenti, nezaposleni lekari i volonteri imaju pravo na besplatan ulaz.

Kongresna kotizacija za lekare specijaliste, specijalizante i medicinske sestre obuhvata: pristup sesijama i izložbenom prostoru, bedž, kongresni materijal, naučni program, zbornik radova, sertifikat o učešću, koktel dobrodošlice, ručak.

Kongresna kotizacija za sponzore (predstavnike farmaceutskih kuća koji nisu obuhvaćeni eventualnim sponzorskim paketom): pristup izložbenom prostoru, bedž, naučni program, koktel dobrodošlice, ručak.

Svi predavači iz redovnog programa su oslobodjeni kotizacija, ali je neophodno da se registruju na kongres.

REGISTRACIJA PREDAVČA

REGISTRACIJA I UPLATA KOTIZACIJE

Registracija predavača i učesnika je obavezna i vrši se preko kongresne agencije ASTAKOS.

Rok za registraciju predavača i učesnika sa usmenim ili poster prezentacijama na 55. Kancerološkoj nedelji i 32. Simpozijumu medicinskih sestara – tehničara je 10.10.2018. Kotizaciju je moguće uplatiti u sklopu celokupnog aranžmana, unapred ili na licu mesta.

Pasivni učesnici mogu obaviti registraciju online, ili na samom kongresu.

ONLINE REGISTRACIJA REGISTRACIJA UCESNIKA GRUPNA REGISTRACIJA

 

SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelu Crowne Plaza. Na Vaš zahtev možemo pripremiti i posebne ponude za smeštaj u drugim hotelima (e-mail: congress@astakos.com).

Hotel Dvokrevetna soba Jednokrevetna soba
Crowne Plaza 125€ 95€

AKREDITACIJA

Kancerološka nedelja je akreditovana sa sledećim brojem bodova:
Predavači po pozivu: 13 bodova
Usmene prezentacije: 11 bodova
Poster prezentacije: 9 bodova
Pasivno učešće: 8 bodova
А-1-2205/18

32.Simpozijum medicinskih sestara – tehničara onkoloških institucija Republike Srbije je akreditovan sa sledećim brojem bodova:
Predavači po pozivu: 9 bodova
Usmene prezentacije: 8 bodova
Poster prezentacije: 6 bodova
Pasivno učešće: 5 bodova
D-1-968/18

Više informacija na: www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs.

IZVRŠNI ORGANIZATOR

Novi ASTAKOS
Hilandarska 30, Beograd, Srbija
Telefon/Fax: +381-11-2430685 / +381-11-2450253
e-mail: congress@astakos.com
Website: www.astakos.com