KANCEROLOŠKA NEDELJA

NAUČNI PROGRAM Scientific programme

56. KANCEROLOŠKA NEDELJA

33. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija

Republike Srbije

13. Forum za onkološke pacijente

u organizaciji

Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva i

Sekcije sestara u onkologiji UMSTBS

uz podršku:

Udruženja medikalnih onkologa Srbije (UMOS)

Udruženja onkoloških hirurga Srbije (UOHS)
Radioterapijske sekcije Srpskog lekarskog društva

Srpskog društva istraživača raka (SDIR)
Intersekcijski odbor za melanom Srpskog lekarskog društva
Svetske federacije onkoloških – hiruških udruženja (WFSOS)

Evropskog udruženja onkoloških hirurga (ESSO)

06 – 09. novembar 2019. godine
Hotel Crowne Plaza
Beograd, Srbija

ORGANIZATORI

KANCEROLOŠKA SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA (SLD)
Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
Telefon: 011-3234450
Website: www.sld.org.rs
E-mail: sld@sld.org.rs

Predsednik Kancerološke sekcije SLD
Prof. dr Radan Džodić
Sekretar Kancerološke sekcije SLD
Dr Nada Santrač

UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA I BABICA REPUBLIKE SRBIJE (UMSTBS)
Resavska 28, 11000 Beograd
Telefon: 011-3347353 / 011-3347354
Website: www.umsts.org
E-mail: office@umsts.org

Predsednik Sekcije sestara u onkologiji UMSTBS
Dipl.def. VMS Dušanka Tadić

Sekretar Sekcije sestara u onkologiji UMSTBS
VMS Danica Pavlović

TEME

56. Kancerološka nedelja:

 • TOKSIČNI EFEKTI SISTEMSKE TERAPIJE – PRIKAZI SLUČAJEVA
 • VODIČ ZA KOŽNU TOKSIČNOST KOD PRIMENE EGFR INHIBITORA
 • BIOPSIJSKE PROCEDURE NA PROMENAMA U DOJKAMA
 • NEOADJUVANTNA TERAPIJA KARCINOMA DOJKE – PREDLOG ZA AŽURIRANJE NACIONALNOG VODIČA
 • AKTUELNE KONNTROVERZE U HIRURGIJI RAKA DOJKE
 • ESKALACIJA I DEESKALACIJA ADJUVANTNOG LEČENJA KOD KARCINOMA DOJKE
 • SSSO-ESSO SESSION: MINIMALLY INVASIVE CANCER SURGERY – STATE OF THE ART (Martin Walz, Miloš Bjelović, Dragan Radovanović, Franco Roviello, Servet Bouloukbas, Andreas Brandl, Petar Radlović)
 • NOVI TRENDOVI U RADIOTERAPIJI
 • IZAZOVI MOLEKULARNE DIJAGNOSTIKE U KLINIČKOJ PRAKSI
 • ŠTETNE GERMINATIVNE MUTACIJE I NJIHOV ZNAČAJ ZA KLINIČKU PRAKSU (Marc Tischkowitz)
 • AKTUELNOSTI U GINEKOLOŠKOJ ONKOLOGIJI
 • SSSO-ESSO SESSION: LIVE SURGERY – Surgery of adrenal gland tumors, Martin Walz
 • UMOS ŠKOLA ONKOLOGIJE – KARCINOM DEBELOG CREVA: adjuvantna hemioterapija karcinoma kolona; multimodalno lečenje ranog i lokalno odmaklog karcinoma rektuma; sistemsko lečenje metastatskog karcinoma kolorektuma; metastaze u jetri kolorektalnog karcinoma
 • PLENARNA PREDAVANJA: NEW horizons in oncologic imaging – Hedvig Hricak, The role of PET in diagnostics and follow-up in oncology – solid tumors – Heiko Schoder
 • SPECIJALNA SESIJA: PATIENTS’ ACADEMY – Joseph Gligorov
 • METASTATSKI MELANOM: NEŽELJENI EFEKTI SISTEMSKOG LEČENJA – PODACI IZ NACIONALNOG REGISTRA SRBIJE 2017 – 2019

33. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije:
1. Savremeni pristup u lečenju i zdravstvenoj nezi pacijenatkinja sa karcinomom dojke
2. Delokrug rada medicinske sestre u neuroonkologiji
3. Novine u suportivnoj onkologiji

Tema za usmenu i poster prezentaciju učesnika: Iskustva u kliničkoj praksi medicinskih sestara-tehničara u onkologiji (slobodne teme)

13. Forum za onkološke pacijente:
Ishrana i način života kod osoba obolelih od raka;

Koorganizator: Radna grupa za podršku pacijentima IORS i Odeljenje za obrazovanje i rehabilitaciju IORS (Savetovalište)

ZVANIČNI JEZICI

srpski i engleski jezik

INSTRUKCIJE ZA PISANJE I SLANJE APSTRAKATA

Apstrakti treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:
– jezik: srpski (ćirilica, uz upotrebu znakova č, ć, đ, š, ž, dž, nj, lj) i engleski
– maksimalna dužina: do 250 reči
– font: Times New Roman (veličina 12pt)
sadržaj: naslov na srpskom i engleskom, puno ime i prezime autora (podvući autora koji prezentuje temu), ustanove u kojima su autori zaposleni na srpskom i engleskom (označene brojem u superskriptu pored svakog autora), do četiri ključne reči na srpskom i engleskom
struktura: uvod, cilj, metode, rezultati, zaključak
kontakt autora koji izlaže rad: ime i prezime, titula, ustanova u kojoj je zaposlen, adresa ustanove, telefon, e-mail
željeni način prezentacije (usmena ili poster prezentacija).
Apstrakti predavača mogu biti nestrukturirani, do 500 reči, uz 5 referenci.
Apstrakte je potrebno poslati najkasnije do 30. septembra 2019. godine na e-mail adresu kanceroloskasekcijasld@gmail.com (za lekare), odnosno onkologijasestre@gmail.com (za sestrinski program).
Samo apstrakti koji ispunjavaju sve navedene kriterijume biće uzeti u razmatranje od strane Naučnog odbora. O prihvatanju ili odbijanju apstrakta autori će biti obavešteni na e-mail adresu sa koje je poslat apstrakt dve nedelje nakon roka za prijem apstrakta.
Prihvaćeni apstrakti biće publikovani u Zborniku sažetaka „Anali Kancerološke sekcije“ samo ukoliko je prezentujući autor registrovan.

KOTIZACIJA

Visina kotizacije prema kategorijama iznosi:

Kategorije učesnika Državljani Srbije Strani državljani
Specijalisti 7.000,00 RSD 70€
Klinički lekari, specijalizanti, penzioneri, 4.000,00 RSD 40€
Medicinske sestre – tehničari 3.000,00 RSD 30€
Sponzori 5.000,00 RSD 50€

Studenti, nezaposleni lekari i volonteri imaju pravo na besplatan ulaz.

Kongresna kotizacija za lekare specijaliste, specijalizante i medicinske sestre obuhvata: pristup sesijama i izložbenom prostoru, bedž, kongresni materijal, naučni program, zbornik radova, sertifikat o učešću, koktel dobrodošlice, ručak.

Kongresna kotizacija za sponzore (predstavnike farmaceutskih kuća koji nisu obuhvaćeni eventualnim sponzorskim paketom): pristup izložbenom prostoru, bedž, naučni program, koktel dobrodošlice, ručak.

Svi predavači iz redovnog programa su oslobodjeni kotizacija, ali je neophodno da se registruju na kongres.

REGISTRACIJA PREDAVČA

REGISTRACIJA I UPLATA KOTIZACIJE

Registracija predavača i učesnika je obavezna i vrši se preko kongresne agencije ASTAKOS.

Rok za registraciju predavača i učesnika sa usmenim ili poster prezentacijama na 55. Kancerološkoj nedelji i 32. Simpozijumu medicinskih sestara – tehničara je 10.10.2018. Kotizaciju je moguće uplatiti u sklopu celokupnog aranžmana, unapred ili na licu mesta.

Pasivni učesnici mogu obaviti registraciju online, ili na samom kongresu.

REGISTRACIJA UCESNIKA GRUPNA REGISTRACIJA

SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelu Crowne Plaza. Na Vaš zahtev možemo pripremiti i posebne ponude za smeštaj u drugim hotelima (e-mail: congress@astakos.com).

Hotel Dvokrevetna soba Jednokrevetna soba
Crowne Plaza 15.000RSD

128,20€

11.400RSD

97,43€

AKREDITACIJA

56. Kancerološka nedelja je akreditovana od strane Lekarske komore Srbije pod brojem A-1-1830/2019 sa sledećim brojem bodova:

 • Pozvani predavači: 13 bodova
 • Usmene prezentacije: 11 bodova
 • Poster prezentacije: 9 bodova
 • Pasivno učešće: 8 bodova

33. Simpozijum medicinskih sestara – tehničara onkoloških institucija Republike Srbije je akreditovan 19.08.2019. broj odluke 153-02-01685/2019-01; Д-1-907/19.

IZVRŠNI ORGANIZATOR

Novi ASTAKOS
Hilandarska 30, Beograd, Srbija
Telefon/Fax: +381-11-2430685 / +381-11-2450253
e-mail: congress@astakos.com
Website: www.astakos.com