54. KANCEROLOŠKA NEDELJA

 

KONAČNI PROGRAM

 

54. KANCEROLOŠKA NEDELJA

„Savremena onkologija“

nacionalni godišnji onkološki kongres sa međunarodnim učešćem

 

31. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija

Republike Srbije

 

11. Forum za onkološke pacijente

u organizaciji

Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva i

Sekcije sestara u onkologiji UMSTBS

uz podršku:

Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Udruženja onkoloških hirurga Srbije, Udruženja medikalnih onkologa Srbije, Udruženja radijacionih onkologa Srbije, Intersekcijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva i Srpskog društva istraživača raka

 

Poštovane kolege,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na 54. Kancerološku nedelju u organizaciji Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva (SLD), koja će se održati od 08. do 11. novembra 2017. godine u hotelu „Crowne Plaza“ u Beogradu, uz podršku domaćih i međunarodnih udruženja.

Na predstojećoj 54. Kancerološkoj nedelјi, u duhu multidisciplinarnosti, biće zastuplјeni svi modaliteti savremenog onkološkog lečenja sa bolesnikom koji je u središtu svake konzilijarne odluke i terapijskog plana. Ukazaće se na značaj specijalizovanih onkoloških centara u adekvatnoj dijagnostici, lečenju i praćenju onkoloških bolesnika, a sve sa ciljem postizanja boljeg ishoda lečenja. U okviru pažljivo odabranih sesija, auditorijum će se upoznati sa novitetima u lečenju primarnog i metastatskog melanoma, specifičnostima personalizovane radioterapije i aktuelnim problemima medikalne onkologije (biosimilari, neželjena dejstva). Eksperti u oblasti izložiće savremene stavove o dijagnostici, lečenјu i praćenju bolesnika sa rakom dojke, sa posebnim osvrtom na indikacije, radiološke i terapijske protokole za neoadjuvantno lečenje, kao i na mogućnosti hirurgije nakon neoadjuvantnog lečenja. Pored toga, biće prikazani podaci projekta UMOS-a o ishodu lečenja bolesnica sa HER2 pozitivnim metastatskim rakom dojke u Srbiji primenom trastuzumaba. Posebna pažnja biće posvećena karcinomu štitaste žlezde, sa osvrtom na citološku dijagnostiku, biopsiju limfnih čvorova stražara, disekcionu hirurgiju i upotrebu neuromonitoringa („hirurgija uživo“), kao i očuvanje paraštitastih žlezda, zbrinjavanje povreda živaca za glas i fertilitet obolelih.

Učesnici će biti u prilici da se kroz specijalne sesije upoznaju sa kompletnim procesom istraživanja i odgovornostima koje su na istraživačima, kao i sa zdravstvenom politikom u onkologiji u Srbiji i regionu.

Kao i prethodnih godina, ugostićemo brojne eminentne stručnjake iz inostranstva (Prof. Gligorov iz Francuske, Prof. Gansauge iz Nemačke, Prof. Agarwal i Ass. Pradhan iz Indije, Prof. Reshetov, Prof. Romanchishen, Prof. Khanevich i Doc. Vabalayte iz Rusije, Dr sc. med. Fuštar Preradović iz Hrvatske), koji će prikazati novitete u lečenju mekotkivnih sarkoma, karcinoma paraštitastih i nadbubrežnih žlezda, tiroidnog karcinoma kod dece, kao i onkoplastičnim pristupima u hirurgiji.

U skladu sa proklamovanim principima multidisciplinarnog pristupa i timskog rada, u okviru 54. Kancerološke nedelje održaće se i 31. Simpozijum medicinskih sestara i tehničara onkoloških institucija Republike Srbije, kao i 11. Forum za onkološke pacijente.

Očekujemo da nam se u što većem broju pridružite i svojim aktivnim učešćem uveličate ovaj skup.

Radan Džodić

Prof. dr Radan Džodić

Predsednik Kancerološke sekcije

Srpskog lekarskog društva

Predsednik 54. Kancerološke nedelje

Dr Nada Santrač

Sekretar Kancerološke sekcije

Srpskog lekarskog društva

Sekretar 54. Kancerološke nedelje

N. Sar. Prim. Dr sc. med.

dr Snežana Šušnjar

Predsednik Naučnog odbora

54. Kancerološke nedelje

Dipl. def. VMS Dušanka Tadić

Predsednik Sekcije sestara u onkologiji UMSTBS

Predsednik Stručnog odbora 31. Simpozijuma

medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija

Republike Srbije

VMS Danica Pavlović

Sekretar Sekcije sestara u onkologiji UMSTBS

Predsednik Organizacionog odbora 31. Simpozijuma

medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija

Republike Srbije

TEME

54. Kancerološka nedelja

  • Kliničke studije u onkologiji: od dizajna kliničkog istraživanja do primene leka u praksi
  • Prioritizacija onkologije u Srbiji i regionu: zdravstvena politika, vrednost i dostupnost lekova
  • Rak dojke – savremeni stavovi o neoadjuvantnom lečenju, preporuke za praćenje bolesnica, vodiči i svakodnevna klinička praksa
  • Tiroidni karcinom – savremene preporuke, podaci iz prakse, hirurgija uživo
  • Melanom – specijalizovani centri, hirurške preporuke, noviteti u lečenju primarnog i metastatskog melanoma
  • Novine u medikalnoj onkologiji (biosimilari, neželjena dejstva, podaci iz realne prakse)
  • Personalizovana radioterapija

Teme za usmenu i e-poster prezentaciju moraju biti iz oblasti onkologije (originalna istraživanja, prikazi slučajeva ili serija slučajeva itd.).

31.Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije

  • Multidisciplinarni pristup u lečenju i zdravstvenoj nezi obolelih od karcinoma dojke
  • Inovativni lekovi u onkologiji sa aspekta medicinskih sestara
  • Značaj timskog rada u pedijatrijskoj radioterapiji

Tema za usmenu i e-poster prezentaciju učesnika: Iskustva u kliničkoj praksi medicinskih sestara-tehničara u onkologiji (slobodne teme)

ZVANIČNI JEZICI

srpski i engleski jezik

ORGANIZATOR

Kancerološka sekcija Srpskog lekarskog društva
Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
Website: www.sld.org.rs

Predsednik Kancerološke sekcije SLD
Prof. dr Radan Džodić
Sekretar Kancerološke sekcije SLD
Dr Nada Santrač

DATUM ODRŽAVANJA

8. – 11. novembar 2017. godine

MESTO ODRŽAVANJA

Hotel “Crowne Plaza”, Vladimira Popovića 10, Novi Beograd, Srbija

INSTRUKCIJE ZA PISANJE I SLANJE APSTRAKATA

Apstrakt treba da bude na srpskom i engleskom jeziku, maksimalne dužine do 250 reči, napisan fontom Times New Roman latinica (veličina 12pt) i da sadrži sledeće strukture: naslov, autore (podvući autora koji prezentuje rad), ustanove u kojima su autori zaposleni (označene brojem u superskriptu pored svakog autora), uvod, cilj, metode, rezultate, zaključak, do četiri ključne reči. Ispod toga posebno naznačiti: kontakt autora koji izlaže rad (ime, prezime, titula, ustanova u kojoj je zaposlen, adresa ustanove, telefon, e-mail) i željeni način prezentacije (usmena prezentacija ili elektronski poster).

Apstrakti predavača iz redovnog programa mogu biti nestrukturirani, dužine do 2000 reči.

Apstrakt je potrebno poslati najkasnije 01. oktobra 2017. godine (do ponoći) na e-mail adresu kanceroloskasekcijasld@gmail.com (za lekare), odnosno onkologijasestre@gmail.com (za sestrinski program). Word fajl i mejl treba da nose isti naziv: ime i prezime autora koji izlaže rad. Samo apstrakti koji ispunjavaju sve navedene kriterijume biće uzeti u razmatranje od strane Naučnog odbora. O prihvatanju ili odbijanju apstrakta autori će biti obavešteni na e-mail adresu sa koje je poslat apstrakt do 15. oktobra 2017. godine. Svi prihvaćeni apstrakti registrovanih učesnika biće publikovani u Zborniku sažetaka „Anali Kancerološke sekcije“.

KOTIZACIJA

Visina kotizacije prema kategorijama iznosi:

Kategorije učesnika Državljani Srbije Strani državljani
Specijalisti 7.000,00 RSD 70€
Klinički lekari, specijalizanti, 4.000,00 RSD 40€
Medicinske sestre – tehničari 3.000,00 RSD 30€
Sponzori 3.500,00 RSD 35€

Studenti, nezaposleni lekari i penzioneri imaju pravo na besplatan ulaz.

Kongresna kotizacija za lekare specijaliste, specijalizante i medicinske sestre obuhvata: pristup sesijama i izložbenom prostoru, bedž, kongresni materijal, naučni program, zbornik radova, sertifikat o učešću, koktel dobrodošlice, ručak.

Kongresna kotizacija za sponzore (predstavnike farmaceutskih kuća koji nisu obuhvaćeni eventualnim sponzorskim paketom): pristup izložbenom prostoru, bedž, naučni program, koktel dobrodošlice, ručak.

Svi predavači iz redovnog programa su oslobodjeni kotizacija, ali je neophodno da se registruju na kongres.

REGISTRACIJA PREDAVČA

REGISTRACIJA I UPLATA KOTIZACIJE

Registracija učesnika je obavezna i vrši se preko kongresne agencije ASTAKOS. Kotizaciju je moguće uplatiti u sklopu celokupnog aranžmana, unapred ili na licu mesta.

ONLINE REGISTRACIJA REGISTRACIJA UCESNIKA GRUPNA REGISTRACIJA

 

SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelu Crowne Plaza. Na Vaš zahtev možemo pripremiti i posebne ponude za smeštaj u drugim hotelima (e-mail: congress@astakos.com).

Hotel Dvokrevetna soba Jednokrevetna soba
Crowne Plaza 120€ 90€

AKREDITACIJA

54. Kancerološka nedelja i 31. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije akreditovani su od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije odlukom broj 153-02-1697/2017-01 od 19.08.2017. godine (evidencioni broj А-1-2161/17, odnosno D-1-1017/17). Više informacija na: www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs.

IZVRŠNI ORGANIZATOR

Novi ASTAKOS
Hilandarska 30, Beograd, Srbija
Telefon/Fax: +381-11-2430685 / +381-11-2450253
e-mail: congress@astakos.com
Website: www.astakos.com

Preporučeni događaji